Tryghed med FORSYNING|GIS

14. december 2018

Tryghed med FORSYNING|GIS

Vi kan se tilbage på et lidt omtumlet år med vores nye Forsyning|GIS løsning til ledningsregistrering. 2018 var løsningens første år i drift og trods et omfattende testarbejde forud for løsningens frigivelse har året budt på flere programopdateringer med fejlrettelser og forbedringer. Med de mange opdateringer har vores GIS-løsning fået et sådan kvalitetsløft, at vi nu genoptager implementering af løsningen hos nye kunder.

 

Desværre har andre udbydere af løsninger til ledningsregistrering benyttet den mellemliggende periode til at så tvivl om vores løsning, og dermed skabe unødig usikkerhed blandt eksisterende og potentielle brugere.

 

Er platformen i Forsyning|GIS allerede forældet?

Det er bl.a. blevet hævdet, at Forsyning|GIS er baseret på forældet teknologi med henvisning til at ESRI skulle have erklæret ”end-of-life” på løsningen i 2022. Dette er på ingen måde rigtigt. I modsætning til de fleste andre softwareudbydere erklærer ESRI løbende, hvor længe de garanteret vil supportere og holde en given version af sine løsninger i markedet. Således forventes end-of-life på den aktuelle version af løsningen i 2024. Næste programopdatering forventes at vil få en tilsvarende, senere end-of-life dato.

 

Vi mener faktisk, at det er en meget stor styrke for Forsyning|GIS, at den grundlæggende platform er garanteret en levetid på mere end 5 år efter hver versionsopdatering. For at sammenligne dette med vores Forsyning|FOF løsning vil det svare til, at vi fortsat skulle garantere support og tilbyde vores kunder mulighed for at købe FOF, revision 3.139, som vi frigav i juni 2013. Det gør vi på ingen måde. I dag tilbyder vi således kun kunder at anskaffe Forsyning|FOF, revision 12.052 (nyeste version). 

 

Vi har som tidligere orienteret lagt stor vægt på at sikre vores kunder den største tryghed med Forsyning|GIS, og derfor sikrer vores abonnementsaftaler også, at Forsyning|GIS løftes med op på nye programversioner af ESRI softwaren. Det praktiske løft vil ske, når det vil give værdi for vores brugere at vi løfter løsningen.

 

Er Forsyning|GIS ikke klar til LER og POLKA?

Det er også blevet anført, at Forsyning|GIS halter bagud i relation til den nye LER lov samt POLKA. Også her må vi mane enhver tvivl om løsningens parathed til at imødegå markedets krav i jorden.

 

Forsyning|GIS og LER

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ved at fastlægge standardkrav til ledningsoplysningerne i det nye LER. Målet er, at en LER-henvendelse fra en graveaktør til en ledningsejer i fremtiden vil foregå automatisk. Der vil blive etableret en ny svarfunktion – ”en broker”. Denne broker har til opgave at samle ledningsoplysningerne fra de berørte forsyninger. Oplysninger sammenstilles i et samlet svar til graveaktøren. 

I Dansk Fjernvarmes magasin ”Fjernvarmen” løftede konsulent Rasmus Bundegaard Eriksen i august-nummeret sløret for nogle af de elementer, der bliver ændret i forbindelse med den nye LER-lov. Eksempelvis skal alle ledninger indmåles digitalt og ligge i en database, hvor LER-systemet kan hente dem, så der kan opnås svartider på maksimalt to timer i arbejdstiden i stedet for fem arbejdsdage som hidtil. Han præciserede, at der med ”digitalt” ikke bare er tale om en AutoCAD-tegning med tekst på. 


Anbefalingen lyder, at fjernvarmeselskaberne skal gøre brug af en automatiseret opmålingsprocedure for nye ledninger, hvor ledningsregistrering og komponentbestykning foregår i en samlet arbejdsgang under selve opmålingen. DFF|EDB tager hensyn til disse krav både i Forsyning|GIS og det udbudte GNSS-udstyr. LER-loven er stadig i præhøringsfasen, så der foreligger ikke noget endeligt endnu, der entydigt definerer, hvordan vi skal sende udtræk til LER, og hvad vi skal sende. Det er derfor vores vurdering, at det er for tidligt at begynde at udvikle den automatiske besvarelse til den nye LER. 

Ifølge SDFE forventes det, at bekendtgørelsen offentliggøres den 1. maj 2019. Systemet (Brokeren/LER2) vil blive udviklet i 2019 og gå i drift fra årsskiftet 2019/2020. Fra bekendtgørelsen offentliggørelse vil der være en indfasningsperiode på 3½ år, hvor ledningsejerne både kan svare på den gamle måde, på papir eller mail direkte til graveaktør, eller på den nye måde, hvor der sendes digitalt svar tilbage til LER efter de nye krav. 

Vi skal nok blive klar til at løfte den automatiske LER-besvarelse, når den tid kommer, men indtil da maner vi til ro i forhold til skræmmekampagner fra udbydere der påstår, at de allerede har en færdig løsning.
 
Det vigtigste lige nu er, at du får registreret ledninger og komponenter rigtigt, da det bliver et krav for ”nye ledninger” fra den dag, hvor vi overgår til den nye måde for digitale svar til LER.

 

Forsyning|GIS og POLKA

I forbindelse med den ny økonomiske regulering skal fjernvarmeselskaber over 50 TJ (solgt varmemængde) udfylde det såkaldte pris- og levetidskatalog, POLKA. Hvert fjernvarmeselskab skal angive, hvorvidt deres aktiv er placeret i landområde, byområde, city eller indre city.

Danmarks Statistik har sammen med Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) opdelt alle dele af Danmark i kvadratceller, hvor det er muligt blandt andet at aflæse indbyggertætheden i hver kvadratcelle. Indbygger-data er desværre ikke gratis. Ligeledes er det nødvendigt at købe CVR- og BBR-data for at kunne beregne, hvor der er byerhverv. Vi påtænker, at DFF|EDB skal stå for et fælles indkøb af data for hele DK, da det vil være betydelig billigere end hvis de enkelte fjernvarmeselskaber skal købe data kommunevis.
 
GIS er et relevant redskab i forbindelse POLKA-beregningen, da anlægsaktiviteter skal inddeles og beregnes geografisk, og vi har allerede gjort det muligt i Forsyning|GIS, at inddele forsyningsområderne i kvadratnet, og pt. arbejder vi på at færdiggøre brugervenlige udtræksmuligheder i Forsyning|GIS. Værktøjet kommer til at bestå af en række knapper, der samtidig kan bruges som dokumentation for zoneinddelingen af aktiverne i forbindelse med revision. POLKA-beregningen skal udføres hvert år, da der kan komme ændringer i antal indbyggere pr. kvadratnet eller i selskabets anlægsaktiviteter.

Når vi således er nået så langt med indarbejdelse af POLKA i Forsyning|GIS skyldes det ikke mindst et tæt samarbejde med Dansk Fjernvarme på området, hvor vi også har bidraget med GIS-faglige input til foreningens høringssvar mv. Som bruger af Forsyning|GIS kan man derfor være tryg i forhold til at løsningen vil understøtte kravene i POLKA.

Fortsat megen værdi for pengene

Vi håber med ovenstående at have skabt tryghed for, at Forsyning|GIS er godt valg, når forsyningen skal investere i nyt system til ledningsregistrering. Men vores ambitioner for løsningen stopper ikke med det beskrevne. Vi er allerede godt i gang med at igangsætte nye udviklingstiltag i både WEB- og Desktop-løsningen. Fx ser vi på, hvordan vi intelligent kan gøre det muligt for brugerne at indarbejde droneoptagelser af ledningsnet i løsningen. Sådanne og lignende tiltag kommer naturligvis alle brugere til glæde, for det er jo netop tanken i branchens it-andelsselskab – at vi udvikler til fællesskabet og arbejder ud fra en ”not for profit” tankegang.

Yderligere information

Ønskes mere information om vores forskellige løsninger og servicetilbud inden for GIS, er du meget velkommen til at kontakte GIS-afdelingsleder Margrethe Kristensen  eller salgschef Lars Frederiksen.